ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO

Đối tượng và mục tiêu

Khối doanh nghiệp thương mại

✓ Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên;

✓ Kỹ năng quản lý;

✓ Ứng dụng DISC trong bán hàng;

✓ Kỹ năng đàm phán thương lượng;

✓ Kỹ năng đào tạo & huấn luyện nhân viên hiệu quả;

✓ Kỹ năng làm việc nhóm;

✓ Phân công phân nhiệm và ủy thác công việc;

✓ Phương pháp tư duy & kỹ năng giải quyết vấn đề;

✓ Kỹ năng quản lý thời gian;

✓ Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp;

✓ Kỹ năng chăm sóc khách hàng;

✓ Kỹ năng thuyết trình hiệu quả;

✓ Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp;

✓ Bộ xử lý từ chối – xây dựng và áp dụng;

✓ PCDA trong ngành thương mại.

Doanh nghiệp dịch vụ

✓ Quản lý chất lượng dịch vụ;

✓ Kĩ năng lập kế hoạch;

✓ Ứng dụng DISC trong ngành dịch vụ;

✓ Kĩ năng giao tiếp qua email và điện thoại;

✓ Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

✓ Xử lý khiếu nại và khách hàng khó tính;

✓ Kĩ năng tiếp cận khách hàng lần đầu;

✓ Kĩ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả;

✓ Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng

✓ 7 công cụ IE cải tiến hiện trường sản xuất

✓ Chuẩn hóa thao tác và quản lý công đoạn

✓ Tính toán năng suất dây chuyền sản xuất

✓ 7 loại lãng phí và cải tiến sản xuất

✓ Quản lý và giám sát sản xuất

✓ Chu trình PDCA trong sản xuất

✓ Kỹ năng Giải quyết vấn đề

✓ Hourensou (Báo cáo- liên lạc- thảo luận)

✓ Hướng dẫn công việc trong sản xuất

✓ Kaizen- 5S

✓ Kỹ năng mềm dành cho tổ trưởng- quản lý