Tag Archives: sản xuất

TỔNG KẾT KHÓA HỌC “7 LÃNG PHÍ SẢN XUẤT & CÔNG CỤ CẢI TIẾN”

Bất kỳ một đơn vị nào khi sản xuất, kinh doanh đều hướng tới lợi nhuận. Lợi nhuận là mục tiêu để hoạt động và tồn tại của mỗi doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp gắn liền với chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, doanh thu, khách hàng … Ai cũng biết […]

Công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất

Sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật, nhất là thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, đã và đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực sản xuất trong kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp. Nhưng cơ hội thì luôn đi cùng thách thức, bởi nhiều doanh nghiệp ngày nay vẫn […]