Tag Archives: công nghệ chuyển đổi số

Công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất

Sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật, nhất là thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, đã và đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực sản xuất trong kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp. Nhưng cơ hội thì luôn đi cùng thách thức, bởi nhiều doanh nghiệp ngày nay vẫn […]