DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ

Dịch vụ báo cáo tào chính quản trị của GCCI sẽ thực hiện phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, lập báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính quản trị của GCCI sẽ thực hiện toàn bộ các quá trình phân tích báo cáo tài chính cũng như thu thập thông tin phân tích, chuẩn bị hồ sơ phân tích báo cáo tài chính, viết báo cáo phân tích tài chính.

BẠN CẦN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KHI NÀO?

 • Bạn là thành viên góp vốn vào một công ty, bạn muốn có thông tin sâu hơn về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài sản, nguồn vốn, nợ phải trả, phải thu, nghĩa vụ thuế với nhà nước … của doanh nghiệp, dịch vụ báo cáo tài chính quản trị của GCCI sẽ giúp bạn.
 • Bạn cần thông tin về thực trạng tài chính của một doanh nghiệp? Tình hình tài sản, tình hình nguồn vốn? Khả năng sinh lời? Hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp … Trong khi bạn lại không có kiến thức sâu về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp? Bạn nên sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính quản trị của GCCI.
 • Dịch vụ báo cáo tài chính quản trị của GCCI sẽ giúp bạn có một cái nhìn rõ hưn về điểm mạnh, điểm yếu, thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, giúp doanh nghiệp hạn chết rủi ro kinh doanh.
 • Bạn là người quản lý doanh nghiệp, bạn cần chuyên gia tư vấn tài chính, chuyên gia phân tích báo cáo tài chính để thực hiện đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp của bạn, đánh giá hiệu quả và chất lượng hoạt động kinh doanh, các rủi ro kinh doanh… thì việc sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính quản trị của GCCI là lựa chọn hợp lý nhất.

NỘI DUNG DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ

Công việc GCCI sẽ thực hiện

1.Thu thập thông tin liên quan đến doanh nghiệp sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính quản trị

-Làm việc với khách hàng để xác định mục đích, yêu cầu của việc sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính quản trị;

-Thu thập các thông tin liên quan đến đối tượng được phân tích:

 • Các báo cáo tài chính
 • Chi tiết một số tài khoản kế toán
 • Thông tin chi tiết, thông tin quản trị do khách hàng cung cấp
 • Thông tin do GCCI thu thập;
 • Cơ sở dữ liệu của GCCI
 • Khảo sát thực tế doanh nghiệp

2. Thực hiện phân tích báo cáo tài chính quản trị

 • Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
 • Phân tích doanh thu, cơ cấu doanh thu
 • Phân tích chi phí giá vốn
 • Phân tích lợi nhuận, cơ cấu lợi nhuận
 • Phân tích tài sản, nguồn vốn
 • Phân tích chi tiết các khoản mục tài sản, nguồn vốn trọng yếu
 • Phân tích khoản phải thu, phân tích hàng tồn kho, chi phí dở dang, tài sản cố định…
 • Phân tích nợ phải trả ngắn hạn, nợ phải trả dài hạn, nguồn vốn chủ sở hữu…
 • Phân tích dòng tiền, khả năng tạo dòng tiền;
 • Phân tích khả năng trả nợ, khả năng thanh toán
 • Phân tích các chỉ số tài chính…
 • Phân tích biến động biến động và sự hợp lý các khoản mục tài sản, nguồn vốn
 • Đánh giá về thực trạng doanh nghiệp, tình hình tài chính hiện tại
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đánh giá chất lượng tài sản, khả năng sinh lời của tài sản
 • Phân tích các nội dung khác…
 • Đánh giá các rủi ro của doanh nghiệp

3. Viết báo cáo phân tích, đánh giá

– Thực hiện viết báo cáo nhận xét, đánh giá về doanh nghiệp được phân tích

– Trình bày các kiến nghị, các lưu ý, các giải pháp để cải thiện và nâng cao tình hình hoạt động kinh doanh

4. Gửi báo cáo cho khách hàng về kết quả dịch vụ báo cáo tài chính quản trị

THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ

Để hoàn thành báo cáo tài chính quản trị, tùy từng mục đích của phân tích báo cáo tài chính, nguồn thông tin để thục hiện phân tích, đối tượng phân tích, yêu cầu phân tích báo cáo tài chính, thời gian hoàn thành từ 7 đến 30 ngày làm việc.

Với việc lựa chọn dịch vụ báo cáo tài chính quản trị của GCCI, quý khách sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, gia tăng giá trị các khoản đầu tư và hạn chế rủi ro.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính quản trị, xin liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Tư Vấn và Đào Tạo GCCI để biết thêm chi tiết.